دریل 13 گیربکسی تک دور

دریل 13 گیربکسی تک دور

مشخصات دستگاه