P.M

مترها و ترازهای لیزری

یکی از وسایل کاربردی دقیق و آسان برای سنجش فاصله و اندازه گیری و تراز یابی و تطابق می باشد. استفاده از این دستگاه خطای انسانی را کاهش می دهد و سرعت و دقت را افزایش و کار را آسان می نماید. معمولا در عملیات ساخت و ساز مورد استفاده قرار میگیرد