P.M

بتن کن ها

سیستم دریل های بتن کن با استفاده ازحالت پیستونی باعث ایجاد ضربه های متناوب و قوی برای ایجاد سوراخ و حفره در (دیوارهای بتنی ، ...) استفاده می شوند  مته های این دریل های به دو دسته چهار شیار وپنج شیار تقیسم می گردند مته های چهار شیار برای دستگاه های کوچکتر و سوراخ کاری تا حداکثر قطر 30 میلیمتر و مته های پنج شیار برای دستگاه های  سنگین تر و برای ایجاد حفره های بزرگ تر استفاده می شود  که برای تخریب نیز از این دستگاه ها استفاده می شود